Meteen naar de inhoud
Let's LEAVV » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 1.0, geldig vanaf 1 januari 2021

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de Dienst van LEAVV door personen die een camper huren. Huurders worden op de website ook wel aangeduid als Reizigers. Bij het aangaan van een huurovereenkomst zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

Definities:

Borg:
Het bedrag dat naast de Huursom voorafgaand aan de huur in rekening wordt gebracht ter garantie van de vereffening van eventuele naheffingen.

Content:
Alle informatie die door LEAVV zelf op de website is geplaatst, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van de website, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten.

Definitieve Boeking:
Een boeking is definitief zodra de Huurder de eerste (aan)betaling van de Huursom heeft verricht.

Dienst:
De dienst die LEAVV verleent, die bestaat uit het aanbieden van elektrische buscampers ter huur.

Eigen Risico:
Het deel van eventuele schade dat voor eigen rekening van de Huurder is.

LEAVV check formulier:
Het formulier dat de Huurder en LEAVV gezamenlijk invullen voor aanvang van de Huurperiode en na afloop van de Huurperiode.

Huurder:
De Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij. Ook wel Reiziger genoemd.

Huurovereenkomst:
De overeenkomst die via de website of per e-mail tot stand komt tussen een Huurder en LEAVV voor de huur van een camper.

Huursom:
De prijs voor de huur van de camper inclusief alle bijkomende kosten die Huurder en LEAVV zijn overeengekomen, inclusief de servicekosten van LEAVV.

Huurperiode:
De periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van de camper door de Huurder en het retourneren van de sleutel aan LEAVV bij het afleveren van de camper door de Huurder.

IE rechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Website:
De website https://www.LEAVV.com (of elke andere extensie die door LEAVV wordt gebruikt) en onderliggende pagina‘s, of de mobiele applicatie van LEAVV die bereikbaar is en de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.

Reiziger:
De term Reiziger en Huurder worden beiden aangemerkt als de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.

Reserveringsaanvraag:
Het aanbod van de Huurder/Reiziger voor het sluiten van de Huurovereenkomst, zoals via de website of via e-mail kan worden verzonden aan LEAVV.

1. Voor een registratie als Huurder gelden de volgende voorwaarden:

1. Je bent in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar je de camper huurt en/of gebruikt. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt;

2.    Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude;

3.    Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld;

4.    Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking);

5.    Je gebruikt geen medicatie en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt.

6.    Door je te registreren als Huurder garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Huurder en is LEAVV gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.

7.    Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

8.    LEAVV is gerechtigd om de identiteit en verleden op het gebied van rijgedrag van de Huurder te controleren door middel van databases van derden.

9.    LEAVV is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren of te verwijderen.

10.   LEAVV kan eisen stellen ten aanzien van minimale leeftijd. De minimale leeftijd is 18 jaar met de kanttekening dat tot een leeftijd van 24 jaar het eigen risico niet deels afgekocht mag worden en vermeerderd wordt met € 250,-

2. Vereisten voor LEAVV

1.  De camper dient te voldoen en te blijven voldoen aan de volgende voorwaarden. Door een camper ter beschikking te stellen garandeert LEAVV dat de camper:

a.    Voldoet aan alle basis veiligheidseisen;
b.    Voldoet aan de definitie “Kampeerauto” zoals gesteld in de richtlijn van het land waarin het voertuig is geregistreerd;
c.    Regulier onderhoud heeft gehad zoals door de fabrikant geadviseerd;
d.    (Periodiek) gekeurd is volgens de nationale voorschriften van het land van registratie;
e.    All Risk is verzekerd met een eigen risico van € 1.500 per geval;
f.    Voorzien is van een geldig kenteken van het land van registratie;
g.    Vrij is van gebreken en schade, tenzij uitdrukkelijk opgenomen op het LEAVV check formulier;

2.    Indien de camper niet meer voldoet aan de bovengenoemde vereisten is LEAVV verplicht om  alle uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten te beëindigen.

3.    LEAVV is volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat een camper niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten. Dit betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat wanneer (tussentijdse) beëindiging van de Huurovereenkomst te wijten is aan slijtage en/of slecht onderhoud van het Voertuig, LEAVV de betaalde Huursom naar rato aan Huurder dient te restitueren en eventuele extra kosten die daarmee samenhangen vergoed dienen te worden.

3. Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

1.    De Huurovereenkomst tussen LEAVV en Huurder komt tot stand door de eerste betaling door de Huurder van de door LEAVV geaccepteerde Reserveringsaanvraag.  De eerste betaling dient minimaal binnen 72 uur door Huurder voldaan te zijn aan LEAVV om de reservering definitief te maken. Gebeurt dit niet, dan vervalt de reservering automatisch, tenzij er anders overeengekomen is met LEAVV.

2.   De huisregels van LEAVV op de website maken deel uit van de Huurovereenkomst. In het geval van conflicterende huisregels en Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde.

3.   De Huurder is verantwoordelijk voor de nakoming van de volgende verplichtingen jegens LEAVV:

a.    Huurder gebruikt de camper zorgvuldig;
b.    Huurder brengt geen veranderingen aan aan de camper of de inventaris;
c.    Huurder geeft de camper niet aan anderen / derden in gebruik of huur;
d.    De Huurder dient zich ten aller tijde te houden aan het door LEAVV aangegeven maximaal aantal passagiers. Het maximale aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane zitplaatsen in de camper, zoals vermeld door LEAVV (4 personen).
e.    De Huurder dient overige redelijkerwijs gegeven instructies van LEAVV op te volgen.
f.    Tijdens de huurperiode dient Huurder zorg te dragen voor de vanzelfsprekende beheer aspecten van de camper;
g.    Huurder is gedurende de Huurperiode verantwoordelijk voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van de camper;
h.    De Huurder dient niet onder invloed (van alcohol, drugs of andere middelen) te zijn tijdens het besturen van de camper, en Huurder dient zich altijd te houden aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de Huurder zich met de camper bevindt.

4.    De Huurder staat ervoor in dat de passagiers en andere (geregistreerde en niet-geregistreerde) bestuurders eveneens handelen overeenkomstig de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.

5.    LEAVV is verplicht de camper te verstrekken aan Huurder zoals overeengekomen en conform de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 2.  LEAVV dient te voorkomen dat de Huurder of geregistreerde bestuurders bezit nemen van de camper als LEAVV op redelijke gronden meent dat de Huurder:

a.    Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Huurder zoals uiteengezet in artikel 1;
b.    Anderszins ongeschikt is om de camper te besturen;
c.    Geen geldig rijbewijs kan tonen;
d.    Niet dezelfde persoon is als degene die de camper in ontvangst neemt;

In bovengenoemde gevallen kan LEAVV de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes voor LEAVV beëindigen.

7.    De Huurder dient de camper te weigeren als de Huurder op redelijke gronden meent dat LEAVV:

a.    Niet voldoet aan de voorwaarden voor een verhuurder en een camper zoals uiteengezet in artikel 2;
b.    Schade aan de camper niet goed vastlegt in het LEAVV check formulier en/of aan goede vastlegging van schade geen medewerking wenst te verlenen;

In bovengenoemde gevallen kan de Huurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de Huurder de Huursom terug.

8.    Huurder en LEAVV zullen voorafgaand aan de Huurperiode een LEAVV check formulier ondertekenen. De Huurder verklaart in het LEAVV check formulier dat de camper zonder schade/gebreken in gebruik is genomen, met uitzondering van schade die al aanwezig was. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg met LEAVV aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte op het LEAVV check formulier. LEAVV en Huurder maken tevens rondom foto’s van de staat van de camper. Ook de stand van de kilometerteller en het percentage van de accubatterij dient op het LEAVV check formulier aangegeven te worden. Het LEAVV check formulier gaat door ondertekening onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst.

9.    De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de camper:

a.    Op de overeengekomen datum, tijd en plaats;
b.    Zonder dat zich daarin persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden;
c.    Zonder dat daarmee verkeers- of parkeer overtredingen zijn begaan;
d.    Inclusief sleutels en kentekenbewijs;
e.    Met dezelfde stand van de accu (minimaal 75%) als bij het ondertekenen van het LEAVV check formulier, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering;
f.    In dezelfde staat (qua schade en reinheid) als bij het ondertekenen van het LEAVV check formulier, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering;

10.    Huurder en LEAVV zullen na afloop van de Huurperiode het LEAVV check formulier ondertekenen. De Huurder verklaart in het LEAVV check formulier dat hij de camper bij het einde van de Huurperiode zonder schade/gebreken, ontstaan tijdens de huurperiode, weer heeft ingeleverd. Eventuele nieuwe schades t.o.v. de staat bij de start van de Huurperiode dienen gezamenlijk met LEAVV op het LEAVV check formulier aangegeven te worden. Op het LEAVV check formulier worden ook de stand van de kilometerteller en de accu genoteerd.

11.    Indien Huurder en LEAVV geen overeenkomst bereiken over de in te vullen waarden op het LEAVV check formulier dienen beiden onder vermelding van hun naam, hun standpunt duidelijk te maken alvorens te tekenen. Indien één van de partijen niet accordeert, zal de versie die wel geaccordeerd is als leidend beschouwd worden in de afhandeling.

12.    In geval van een conflict tussen Huurder en LEAVV kan een onafhankelijk bemiddelaar optreden.

4. Annuleringen

1.    Huurders mogen elke Reserveringsaanvraag die niet door LEAVV is geaccepteerd zonder kosten annuleren of wijzigen.

2.    LEAVV mag elke Reserveringsaanvraag afwijzen.

3.    Beide partijen kunnen de Huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen totdat sprake is van een Definitieve Boeking.

4.    Als het eerste betalingsverzoek van LEAVV in verband met een Huurovereenkomst niet binnen 3 dagen door de Huurder betaald wordt, dan vervalt daarmee de Huurovereenkomst. Hieraan zijn geen annuleringskosten verbonden.

5.    LEAVV kan bij het aanbieden van een camper kiezen welke annuleringsvoorwaarden er opgelegd worden aan Huurders zoals bepaald in de annuleringsvoorwaarden.

6.    Indien de Huurder een Definitieve Boeking annuleert, dan is hij annuleringskosten verschuldigd die als volgt zijn bepaald:

a. Tot 60 dagen voor vertrek 25% annuleringskosten.

b. Vanaf 60 dagen voor vertrek tot 30 dagen voor vertrek 50% annuleringskosten.

c. Vanaf 30 dagen voor vertrek tot 8 dagen voor vertrek 75% annuleringskosten.

d. Vanaf 8 dagen tot 0 dagen voor vertrek 100% annuleringskosten.

De servicekosten worden niet terugbetaald.

7.    Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

8.    Bij annulering door LEAVV van een Definitieve Boeking zal de Huurder volledig terugbetaald worden en vervalt zijn verdere betaalverplichting. Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van LEAVV, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van LEAVV. Deze overmacht moet door LEAVV worden aangetoond.

5. Duur, beëindiging en verlenging van de Huurovereenkomst

1.    De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. De Huurder en LEAVV kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds annuleren in overeenstemming met Annuleringsvoorwaarden van LEAVV zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

2.    No show: De boeking wordt geacht door Huurder te zijn geannuleerd zoals bedoeld in artikel 4. Indien Huurder 24 uur na de op de Huurovereenkomst vermelde datum en tijdstip de camper niet in ontvangst heeft genomen zal dit geen restitutie van (een gedeelte van) de Huursom tot gevolg hebben.

3.    Indien de Huurder strandt met de camper als gevolg van pech onderweg en deze kan niet binnen 3 werkdagen gerepareerd worden dan is LEAVV verplicht de huursom voor de niet genoten dagen vanaf het moment van de pech aan huurder terug te betalen, tenzij LEAVV vervangend vervoer (auto met accommodatie of – niet elektrische – camper) verstrekt of vergoedt.

4.    Het terugbrengen van de camper voor afloop van de Huurperiode geldt niet als annulering en heeft dan ook geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom.

5.    Ten aanzien van een verlenging van de Huurperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek, zal de oorspronkelijke Huurperiode gelden.

6. Wijzigingen

1.    Huurder mag ten allen tijde een verzoek aan LEAVV doen tot wijziging van de Definitieve reservering.

2.   Indien Huurder het verzoek neerlegt om een wijziging aan te brengen in het aantal huurdagen, en deze zijn minder dan de originele Definitieve reservering, dan zal er geen restitutie worden verleend.

3.   Indien Huurder het verzoek neerlegt om een wijziging aan te brengen in de ophaal- en vertrekdatum, dan is dit enkel mogelijk na akkoord door LEAVV en op basis van de beschikbaarheid van de campervloot.

4.   LEAVV mag wijzigingskosten in rekening brengen die vooraf aan de Huurder bekend zal worden gemaakt.

7. Schade, naheffingen en boetes

1.    De Huurder is jegens LEAVV aansprakelijk voor schade aan de camper, de inventaris en schade aan derden veroorzaakt met de camper tot de hoogte van het Eigen Risico. De hoogte van het Eigen Risico wordt door LEAVV bepaald voorafgaand aan de totstandkoming van een Huurovereenkomst. Het Eigen Risico geldt per schadegeval.

2.    LEAVV kan jegens Huurder geen aanspraak maken op vergoeding van schade boven het bedrag van het Eigen Risico. Voor het meerdere dient LEAVV zich, voor zover gewenst, te verzekeren. De beperking van aansprakelijkheid van Huurder tot de hoogte van het Eigen Risico is niet van toepassing bij toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatige gedragingen van Huurder waarvoor Huurder jegens LEAVV aansprakelijk is.

3.    Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van LEAVV (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.

4.    In geval van schade aan de camper en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet ontstaan door schuld van de Huurder, is de Huurder verplicht een officieel schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces verbaal op te laten maken. In het geval een Huurder zonder geldige reden weigert het schadeformulier in te vullen, dan kan het volledige schadebedrag (zonder rekening te houden met het Eigen Risico) worden opgelegd aan Huurder.

5.    Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie, omdat naar de mening van de overheidsinstantie de Huurder met de camper verdovende middelen/ drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de Huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf of overtreding is begaan, is de Huurder verplicht tot volledige vergoeding van de door LEAVV geleden schade. De door LEAVV te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de Huurder.

6.    Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal en/of andere schade van LEAVV als gevolg van toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van Huurder en/of diens passagiers/medebestuurders worden te allen tijde volledig verhaald op de Huurder, ongeacht de hoogte van het Eigen Risico.

7.    Kosten ten gevolge van te laat inleveren kunnen naar billijkheid en redelijkheid worden verhaald op de Huurder.

8.    LEAVV is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de Huurder of diens passagier(s), ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval, tenzij deze schade het gevolg is van een gebrek aan de camper dat LEAVV kende zonder de Huurder daarvan op de hoogte te brengen.

9.    Indien blijkt dat Huurder middels een valse verklaring of ander bewijs (gedeeltelijk) zijn schuld probeert af te wenden dan zal LEAVV een boete van minimaal €250 in rekening brengen.

10.    LEAVV kan naheffingen bij de Huurder innen of laten innen voor, onder andere, maar niet gelimiteerd tot: extra gereden kilometers, verkeersboetes, tolheffing, schade, eigen risico van huurder bij schade, boetes voor te laat inleveren of niet schoonmaken. Op deze naheffing kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

11.    LEAVV dient binnen 48 uur na de op de huurovereenkomst aangegeven huurperiode de naheffing te doen om aanspraak te maken op de borg van de huurder. Eventuele latere naheffingen zal LEAVV verwerken en doorbelasten aan Huurder. Verhogingen wegens niet of te laat betalen worden nooit vergoed. Van LEAVV wordt verwacht dat hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de huurperiode de onderbouwing van de naheffing aanlevert aan huurder. Indien de onderbouwing niet op tijd wordt geleverd of daar geen goede reden voor wordt gegeven, dan zal de borg vrijgegeven worden aan de huurder.

12.    Elke naheffing door LEAVV dient voorzien te zijn van:

a.    Omschrijving van de naheffing
b.    Omvang van de naheffing of bij schade; het totale schadebedrag
c.    Het compleet ingevulde en ondertekende LEAVV check formulier
d.    De factuur van de naheffing of een officieel rapport met een vaststelling van de schadeomvang
e.    Betaalbewijs (op verzoek)
f.    Foto’s (alleen bij schade) van de schade

13.    Indien een naheffing voor schade wordt gedaan die niet op het, door beide partijen ondertekende LEAVV check formulier, dan kan deze alleen in behandeling worden genomen indien eiser onweerlegbaar aantoont dat de schade niet anders kan zijn ontstaan dan tijdens de huurperiode.

14.    Indien Huurder bezwaar wenst te maken tegen een opgelegde naheffing, dan dient hij dat binnen 5 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Huurder wordt geacht de naheffing te hebben aanvaard.

15.    Indien de camper strandt zonder enige schuld van de Huurder, en LEAVV biedt geen vervangend vervoer voor de resterende Huurperiode, dan dient LEAVV de niet-genoten Huurperiode terug te betalen aan Huurder. Huurder heeft verder recht op evenredige huurvermindering indien er sprake is van ernstig verminderd huurgenot als gevolg van een gebrek aan de camper dat op geen enkele wijze aan huurder toerekenbaar is en dat in redelijkheid voorzien had kunnen worden door LEAVV.

16.    De luifel is een accessoire die geacht wordt elke 12 jaar te worden vervangen. Gaat de luifel stuk dan zal, artikel 7.6 in aanmerking nemende, de te vergoeden schade naar rato van de ouderdom worden vastgesteld. De eerste 5 jaar vindt er geen vermindering plaats en daarna telkens 10% per jaar met een restwaarde van 30%.

17.    Huurder is aansprakelijk voor schade aan de camper die is ontstaan als gevolg van een klapband van een band niet ouder dan 8 jaar. LEAVV dient onomstotelijk bewijs te hebben dat de band niet ouder is dan 8 jaar. Is de band ouder dan 8 jaar, dan is LEAVV aansprakelijk voor de schade.

18.    Indien LEAVV een of meer van de volgende verboden heeft opgenomen in zijn advertentie ten tijde van het boeken, dan gelden de volgende boetes voor het breken van deze verboden:

a.    Gerookt in de camper: €250 (inclusief schoonmaakkosten)
b.    Huisdieren meegenomen: €250 (inclusief schoonmaakkosten)
c.    Naar niet toegestane landen geweest: €250 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden)
d.    Naar wintersport(gebied) geweest: €250 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden)
e.    Festival bezocht: €500

LEAVV dient onomstotelijk bewijs te hebben dat huurder de regels gebroken heeft.

8. Betaling

1.    De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst en volgens onderstaand schema. Huurder mag de huursom eerder of ineens betalen, zelfs als dat volgens het schema niet is vereist.

Boeking tot vertrekdatum:

a. Binnen 6 weken = 100%
b. Langer dan 6 weken = 25%  +  6 weken voor vertrek = 75% restantbetaling.

2.    De wijze waarop kan worden betaald, staat vermeld op de website.

3.    Indien Huurder niet op tijd de Huursom betaalt dan is LEAVV gerechtigd de boeking te annuleren. De Huurder heeft dan geen recht op restitutie.

4.    Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of LEAVV, zijn de gegevens van LEAVV leidend, tenzij de Huurder kan aantonen dat deze onjuist zijn.

5.    LEAVV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van Huurovereenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste Huurperiode of het soort camper.

6.    De Huurder geeft bij het aangaan van de Huurovereenkomst toestemming om de door LEAVV gevraagde Borg te betalen. Deze Borg kan na het einde van de Huurovereenkomst gebruikt worden om door de Huurder verschuldigde naheffingen te innen.

7.    LEAVV is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en om haar Dienst op te schorten.

9. Toepasselijkheid

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Dienst en op de Huurovereenkomst.

2.    LEAVV kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de website te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van de diensten van LEAVV onder je aandacht gebracht. Als je de diensten van LEAVV blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.

10. De website

1.    LEAVV is altijd gerechtigd de website of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de Dienst niet meer te gebruiken en contact op te nemen met LEAVV.

2.    LEAVV garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten/gebreken. LEAVV is jegens jou niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

3.    LEAVV is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website. 11. Het sluiten van de Huurovereenkomst

11. Inhoud huurovereenkomst

1.    De inhoud van de Huurovereenkomst wordt gevormd door de schriftelijke informatie die LEAVV verstrekt aan Huurder, deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere voorwaarden die tussen Huurder en LEAVV worden overeengekomen. Daarnaast gelden de eventueel van toepassing zijnde nationale wettelijke bepalingen, voor zover daarvan niet is afgeweken. Huurder en LEAVV worden verondersteld met die bepalingen bekend te zijn.

12. Aansprakelijkheid

1.    LEAVV is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

a.     Informatie die LEAVV van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar LEAVV verwijst;
b.    Informatie die door Derden op de website is geplaatst;
c.    Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een camper;
d.    Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van onrechtmatig handelen van LEAVV;
e.    Verkeers- of parkeerovertredingen;
f.     Kosten van brandstof / laadkosten;
g.    Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker;
h.    Het beëindigen van een Huurovereenkomst, het verwijderen van een camper of andere zaken van de website;

2.    Deze aansprakelijkheidsbeperking van LEAVV beoogt niet de aansprakelijkheid van LEAVV voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van LEAVV zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

3.    Je vrijwaart LEAVV voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die LEAVV lijdt of maakt of die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad.

13. Overig

1.    Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

2.    Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

3.    Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. LEAVV zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

4.    LEAVV mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.

14. Geschillenregeling

1.    Indien een geschil bestaat tussen partijen omtrent een vordering van LEAVV op Huurder tot een maximum van eenmaal het eigen risico en LEAVV houdt de borg, komen Huurder en LEAVV reeds nu overeen dat dit geschil zal worden beslecht door een bindend advies te vragen over wie de borg toekomt.

2.    In geval van een bindend advies over de borg is een gang naar een gerechtelijke instantie, arbitrage instituut of alternatieve geschilbeslechtende instantie mogelijk om het geschil op te lossen tussen Huurder en LEAVV onderling.

Mobiele versie afsluiten